Ceny usług, świadczonych w naszej kancelarii są jasno określane w poszczególnych ustawach. Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat, oprócz tego co jest nam narzucone przez Państwo.


W związku ze swoją działalnością - notariusz pobiera następujące opłaty: taksę notarialną, opłaty sądowe i różnego rodzaju podatki.

Taksa notarialna

Wysokość taksy notarialnej uzależniona jest wartości przedmiotu czynności notarialnej i wynosi odpowiednio:

- wartość przedmiotu do 3.000 zł - 100 zł;

- wartość przedmiotu od 3.000 zł do 10.000 zł - 100 zł + 3 % od nadwyżki powyżej 3.000 zł;

- wartość przedmiotu od 10.000 zł do 30.000 zł - 310 zł + 2 % od nadwyżki powyżej 10.000 zł;

- wartość przedmiotu od 30.000 zł do 60.000 zł - 710 zł + 1 % od nadwyżki powyżej 30.000 zł; - wartość przedmiotu od 60.000 zł do 1.000.000 zł - 1.010 zł + 0,4 % od nadwyżki powyżej 60.000 zł;

- wartość przedmiotu od 1.000.000 zł do 2.000.000 zł - 4.770 zł + 0,2 % od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł;

- wartość przedmiotu powyżej 2.000.000 zł - 6.770 zł + 0,25 % od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7.500 zł.

Rozporządzenie określa także kwotowo wysokość taksy notarialnej w związku z dokonaniem następujących czynności notarialnych:

- sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską - 400 zł;

- sporządzenie aktu notarialnego testament - 50 zł;

- sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub walnego zgromadzenia spółdzielni - 750 zł; sporządzenie protokołu dziedziczenia - 100 zł.

Opłaty sądowe

- sporządzenie wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego – 200 zł

- sporządzenie wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności pobiera się jedną opłatę stałą w wysokości wniosku o wpis - 150 zł

- sporządzenie wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami – 150 zł

- sporządzenie wniosku o wpis w księdze wieczystej własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha – 150 zł

- sporządzenie wniosku o wpis w księdze wieczystej praw osobistych i roszczeń – 150 zł

- sporządzenie wniosku o wpis w księdze wieczystej zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych – 150 zł.


Podatek od spadków i darowizn

Podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku, według następujących skal
:

- kwota nadwyżki od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej do 10.278 – podatek wynosi 3 %

- kwota nadwyżki od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej od 10.278 do 20.556- podatek wynosi 308 zł 30 gr i 5 % nadwyżki ponad 10.278 zł.

- kwota nadwyżki od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej ponad 20 556 – podatek wynosi 822 zł 20 gr i 7 % nadwyżki ponad 20.556 zł

- kwota nadwyżki od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej do 10.278 – podatek wynosi 7 %

- kwota nadwyżki od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej od 10.278 do 20.556 – podatek wynosi 719 zł 50 gr i 9 % od nadwyżki ponad 10.278 zł.

- kwota nadwyżki od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej ponad 20.556 zł – podatek wynosi 1.644 zł 50 gr i 12 % od nadwyżki ponad 20.556 zł.

- kwota nadwyżki od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej do 10.278 od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej – podatek wynosi 12 %

- kwota nadwyżki od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej od 10.278 do 20.556 - podatek wynosi 1.233 zł 40 gr i 16 % od nadwyżki ponad 10.278 zł

- kwota nadwyżki od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej ponad 20.556 zł - 2.877 zł 90 gr i 20 % od nadwyżki ponad 20.556 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

- umowa sprzedaży:

a) nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym - 2 %

b) innych praw majątkowych - 1 %;

- umowa zamiany, dożywocia, o dział spadku, o zniesienie współwłasności oraz darowizny:

a) przy przeniesieniu własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym - 2 %,

b) przy przeniesieniu własności innych praw majątkowych - 1 %; - umowa ustanowienia odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności - 1 %, - umowa pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego - 2 %;

- ustanowienie hipoteki:

a) na zabezpieczenie wierzytelności istniejących - od kwoty zabezpieczonej wierzytelności - 0,1 %,

b) na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej - 19 zł; - umowa spółki - 0,5 %.

Chcesz wiedzieć więcej?
Skontaktuj się z naszą kancelarią notarialną


Kontakt